Vispārīgie noteikumi

Omniva Checkout pakalpojumu

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā no 01.06.2018.

 1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1. Turpmāk minētajiem terminiem Līgumā ir šāda nozīme:

Digitālais paraksts ir kods, kas paredzēts Puses identificēšanai un ziņojuma apstiprināšanai un kas ir izveidots saskaņā ar Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām;
API ir Omniva pakalpojumu nodrošinātaja lietojumprogrammu saskarne, kas pieejama api.Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.ee;
Īpašie noteikumi ir Līguma īpašie noteikumi;
Cenrādis ir Omniva pakalpojumu nodrošinātāja cenu lapa, kas ir norādīta Omniva Checkout tīmekļa vietnē https://omnivacheckout.lv/cenradis/  vai Līguma pielikumā;
Tīmekļa vietne ir Tirgotāja jebkura virtuālā vide;
Omniva ir Omniva SIA, reģistrācijas numurs 40103527192. Omniva ir Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja pārstāvis visos jautājumos, kas saistīti ar Omniva Checkout pakalpojumiem;
Prečzīme ir teksta un/vai grafisks Omniva checkout simbols, kura izmantošanas tiesības (t. i., neekskluzīvu licenci) Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs piešķir Tirgotājam, pamatojoties uz Līgumu;
Tirgotājs ir Līguma 1.1.1. punktā norādītā persona vai personas;
Tirgotāja apkalpošanas kanāls ir kanāls Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja vidē, kas ir paredzēts Tirgotājam un kur Tirgotājs var izpildīt Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja iespējotās procedūras, kas ir pieejamas tīmekļa vietnē merchant.Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.ee;
Tirgotāja pārstāvis ir tirgotāja kontaktpersona, faktiskais īpašnieks, vadības struktūras loceklis, pārstāvis vai cita persona, kuras personas datus Tirgotājs ir sniedzis Omnivacheckout pakalpojumi nodrošinātājam un kas nav maksātājs.
Konfidenciāla informācija ir Līguma 9. punktā norādītā informācija;
Kontaktpersona ir persona, kuru Līgumā ir norādījusi Puse un kurai ir Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi;
Līgums

 

ir vienošanās par pakalpojumu sniegšanu kopā ar Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem, gan esošajiem, gan tiem, kas tiks noslēgti turpmāk;
Papildpakalpojumi ir papildu pakalpojumi, ko Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs sniedz Tirgotājam papildus Galvenajam pakalpojumam. Papildpakalpojumu saraksts un nosacījumi ir norādīti Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja tīmekļa vietnē;
Maksājumu vide ir Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja tiešsaistes vide tīmekļa vietnē https://payment.Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.ee;
Omniva Checkout pakalpojums ir pakalpojums, kas sastāv no galvenā pakalpojuma un papildu pakalpojumiem;
Omniva Checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir Līguma 1.1.1. punktā norādītā persona;
Omniva Checkout mājas lapa ir pieejamā tīmekļa vietne www.omnivacheckout.lv;
Norēķinu veids

 

ir maksājuma veids Maksājumu vidē, kur maksātājs var samaksāt Darījuma summu;
Maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas maksā Darījuma summu;

 

Maksātāja bankas konts ir konts, no kura maksātājs ir samaksājis Darījuma summu;
Personas dati Ir maksātāja un/vai tirgotāja pārstāvja personas dati;
VDAR Ir vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), (ES) 2016/679;
Puse ir Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs un/vai Tirgotājs katrs atsevišķi;
Puses ir Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs un Tirgotājs abi kopā;
Galvenais pakalpojums ir pakalpojums, ko Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs sniedz Tirgotājam un saskaņā ar kuru Tirgotājs pilnvaro uzņēmumu Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs saņemt Darījuma summu, ko saskaņā ar  Līguma noteikumiem Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs pārskaita Tirgotājam savā vārdā. Pakalpojuma saturs ir sīki aprakstīts 5. punktā;
Privātā atslēga ir simbolu secība, ar kuriem Puses apmainās, izmantojot Tirgotāja apkalpošanas kanālu, un ko attiecīgā Puse izmanto, lai autentificētu otras Puses sūtīto Digitālo parakstu. Katrai Tirgotāja tīmekļa vietnei tiek piešķirta atšķirīga privātā atslēga;
Ziņojums

 

ir dati, ar kuriem Puses apmainās atbilstoši Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām, izmantojot savas informācijas sistēmas;
Atmaksas rīkojums ir rīkojums par darījumu, ko Tirgotājs nosūta uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs, lai pilnībā vai daļēji atmaksātu pircējam Darījuma summu, ko ir samaksājis maksātājs;
Maksa ir komisija, ko Tirgotājs maksā Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam par Pakalpojuma sniegšanu;
Paziņojumu kanāls ir pakalpojumu remonta un apkopes darbiem paredzēts informācijas kanāls, kas atrodas tīmekļa vietnē status.Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.ee;
Pakalpojums ir Galvenais pakalpojums un Papildpakalpojums kopā vai atsevišķi;
Darījums ir rīkojums samaksai par preci vai pakalpojumu, ko maksātājs sniedz ar Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja starpniecību vai citādā Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja atļautā kārtībā;
Darījuma apstiprinājums ir ziņojums, ko Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs izsūta Tirgotājam un kam jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām;

 

Darījuma rīkojums ir Ziņojums, ko Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs nosūta Tirgotājam un kam jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām;
Darījuma summa ir summa, ko maksātājs pārskaita uz Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja bankas kontu un kuru Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs pārskaita uz Tirgotāja bankas kontu atbilstoši Līgumā noteiktajiem noteikumiem;
Tehniskās vadlīnijas ir Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs noteiktu vadlīniju kopums, kas ir pieejams tīmekļa vietnē https://omnivacheckout.lv/parskats/;
Darba diena ir kalendārā diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai Igaunijas Republikas tiesību aktos noteikta svētku diena;
Pilnvarojums ir pilnvarojums, ko saskaņā ar Līgumu Tirgotājs sniedz Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam un ar kuru Tirgotājs pilnvaro Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāju pieņemt no maksātāja maksājuma summu Tirgotāja vārdā;
Vispārīgie Noteikumi un Nosacījumi ir šie Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs Vispārīgie noteikumi, kas ir pieejami Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs tīmekļa vietnē un ko piemēro visiem pakalpojumiem, kurus Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs sniedz Tirgotājam.

1.2. Ja kāda termina nozīme Līguma konkrētā punktā ir paplašināta, precizēta vai mainīta, terminu interpretē kopā ar attiecīgā punkta saturu.

1.3. Ja vien no konteksta neizriet citādi, vārdiem, kas Vispārīgajos noteikumos ir lietoti vienskaitlī, ir arī daudzskaitļa nozīme un otrādi, un vārdi, kas apzīmē personu, attiecas gan uz juridiskām, gan fiziskām personām.

 1. PILNVAROJUMS

2.1. Priekšnoteikums Pakalpojuma sniegšanai ir Pilnvarojums, ko Tirgotājs sniedz uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs. Tirgotājs garantē un apliecina, ka tam ir zināms, ka, lai pienācīgi sniegtu Pakalpojumu, uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs vienmēr ir jābūt spēkā esošam Pilnvarojumam.

2.2. Puses vienojas, ka Pilnvarojums stājas spēkā, parakstot Līgumu, un Tirgotājam nav jāsniedz uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs atsevišķs Pilnvarojums, ja vien Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs saistībā ar to neiesniedz pieprasījumu Tirgotājam, un tādā gadījumā Tirgotājs apņemas ne vairāk kā trīs (3) darba dienu laikā izdot rakstveida Pilnvarojuma vēstuli, kurā ir iekļauts Pilnvarojums uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.

2.3. Ja Tirgotājs atsauc Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs izsniegto Pilnvarojumu, uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji atkāpties no Līguma.

 1. PAKALPOJUMA SATURS

3.1. Galvenais pakalpojums

3.1.1. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs sniedz Tirgotājam šādu Galveno pakalpojumu: darījumu summu iekasēšana no maksātājiem, pamatojoties uz Tirgotāja Pilnvarojumu, un to pārskaitīšana TirgotājamGalvenā pakalpojuma detalizēts apraksts:

(1) Tirgotājs nosūta Darījuma rīkojumu uz Maksājumu vidi;

(2) maksātājs samaksā Darījuma summu;

(3) Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs nosūta Darījuma apstiprinājumu uz Tīmekļa vietni;

(4) ja nepieciešams, Tirgotājs Maksājumu vidē izsūta Atmaksas rīkojumu (tostarp vairākus Atmaksas rīkojumus vienam Darījumam);

(5) atbilstoši Darījumu rīkojumiem Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs veic maksājumus uz Tirgotāja bankas kontu un saskaņā ar Atmaksas rīkojumiem pēc Līgumā norādītā ieskaita izdarīšanas atmaksā līdzekļus Maksātāja bankas kontā. 

3.2. Papildpakalpojumi

3.2.1. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs apņemas sniegt Tirgotājam tā pasūtītos Papildpakalpojumus.

3.2.2. Papildpakalpojumu saraksts un nosacījumi ir norādīti Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja tīmekļa vietnē.

3.2.3. Tirgotājam ir tiesības izlemt, kuru Papildpakalpojumu (ja tāds būtu) tas prasa Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam. Lai pasūtītu katru Papildpakalpojumu, Tirgotājam ir jāapstiprina attiecīgais pieprasījums Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja tīmekļa vietnē. Pirms pieprasījuma apstiprināšanas Tirgotājam ir jāiepazīstas ar pieprasītā Papildpakalpojuma nosacījumiem, tostarp ar Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja sadarbības partnera nosacījumiem, kas Tirgotājam sniedz pieprasīto Papildpakalpojumu (ja piemērojams). Apstiprinot Papildpakalpojuma pasūtījumu, Tirgotājs garantē, ka tas ir iepazinies ar Papildpakalpojuma nosacījumiem, kā arī tas saprot un pieņem minētos nosacījumus.

3.2.4. Tiklīdz Tirgotājs ir apstiprinājis Papildpakalpojuma pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka starp Pusēm ir noslēgts līgums par apstiprinātā Papildpakalpojuma sniegšanu. Minētais līgums ir spēkā līdz tā atcelšanai. Puses var atcelt minēto līgumu, vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informējot otru Pusi saskaņā ar Vispārīgajos noteikumos noteikto kārtību.

 1. PRASĪBAS GALVENĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI UN IZMANTOŠANAI

4.1. Tirgotājs Tīmekļa vietnē rada iespēju maksātājam ieiet Maksājumu vidē. Tirgotājs garantē un apliecina, ka tam ir zināms, ka Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs var nodrošināt Galveno pakalpojumu vienīgi ar nosacījumu un gadījumā, ja maksātājam ir iespēja ieiet Maksājumu vidē caur Tīmekļa vietni.

4.2. Tirgotājam ir pienākums Tīmekļa vietnē paziņot maksātājam, ka Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir sadarbības partneris, ko maksātājs ir izvēlējies Darījuma summas samaksai. Tirgotājam ir tiesības atklāt plašāku informāciju par Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs, iepriekš saskaņojot informācijas saturu ar Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs tādā veidā, kas ir vismaz reproducējams rakstveidā.

4.3. Visiem Ziņojumiem Pušu starpā jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām. Pusēm ir pienākums pārbaudīt Ziņojuma precizitāti atbilstoši Tehnisko vadlīniju specifikācijām.

4.4. Tirgotājs saņem Privāto atslēgu Tirgotāja apkalpošanas kanālā.

4.5. Pusēm ir pienākums neizpaust Privāto atslēgu trešai pusei. Ja Privātā atslēga ir, varētu būt vai var tikt izpausta trešai pusei, Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot par to otrai Pusei un pārtraukt sūtīt un pieņemt Ziņojumus. Par trešām pusēm nav uzskatāmi Tirgotāja tehniskie partneri, kas sniedz Tirgotājam ar e-komerciju saistītus pakalpojumus un kam ir saistoša prasība saglabāt Konfidenciālu informāciju.

4.6. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs dara pieejamu Tirgotājam informāciju par visām kvītīm attiecībā uz Darījumiem, kas ir veikti, izmantojot Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs API un maksājumu pakalpojuma pašapkalpošanās sistēmu, kas cita starpā iekļauj informāciju par katra maksātāja samaksāto Darījuma summu, komisiju par katru Darījumu, Tirgotājam nosūtītajām summām, ikmēneša maksām utt., bet kredītkaršu maksājumu gadījumā – arī daļēju tās kartes numuru, no kura maksātājs ir samaksājis Darījuma summu.

4.7. Tirgotājam ir atļauts rīkoties ar kredītkaršu datiem tikai stingri saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām, t. i., Tirgotājam ir aizliegts rīkoties ar kredītkaršu datiem jebkādā citā veidā, formā un apjomā.

4.8. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs ziņo Tirgotājam par visiem tam zināmajiem pašreizējiem šķēršļiem pakalpojuma sniegšanai un to novēršanas termiņu. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs izsūta iepriekšminētos paziņojumus Kontaktpersonām, par kurām Tirgotājs ir informējis uzņēmumu Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.

4.9. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam ir tiesības veikt plānotos un ārkārtas remonta un uzturēšanas darbus, kas ir nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs veic plānotos remonta un uzturēšanas darbus no plkst. 01.00 līdz 04.00 naktī. Ja ir iespējams, Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs septiņas (7) Darba dienas iepriekš brīdina Tirgotāju par darbiem, kas notiek citos laikos. 

 1. MAKSAS, SAVSTARPĒJĀS MAKSĀJUMU SAISTĪBAS UN IESKAITA VEIKŠANA

5.1. Saskaņā ar Līgumu uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības veikt to summu ieskaitu, kas tam kā komisija ir jāmaksā Tirgotājam. Veicot ieskaitu, Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs apņemas pārskaitīt Tirgotājam ieskaita starpības summu Līguma 1.4. punktā norādītajā brīdī.

5.2. Lai atmaksātu maksātājam Darījuma summu, Tirgotājs nosūta uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs Atmaksas rīkojumu, un Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs pārskaita maksātājam Atmaksas rīkojumā norādīto summu šādi:

(1) uz Maksātāja bankas kontu divu (2) darba dienu laikā, ja Darījuma summa ir samaksāta ar Igaunijas Bankas saites maksājumu;

(2) ja Darījuma summa ir samaksāta ar Kredītkartes maksājumu, Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs līdz nākamajai Darba dienai pēc Atmaksas rīkojuma saņemšanas pārskaita Darījuma summas Atmaksas rīkojumu savai partnerbankai.

 1. PREČZĪMES IZMANTOŠANA

6.1. Līguma darbības laikā Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ļauj Tirgotājam izmantot Prečzīmi Līgumā paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar tā noteikumiem (t. i., neekskluzīvu licenci).

6.2. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs patur tiesības izmantot Prečzīmi un atļaut tās izmantošanu trešām pusēm. Tirgotājam nav tiesību ierobežot vai traucēt uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs izmantot Prečzīmi.

6.3. Līguma darbības laikā, ievērojot visus tajā noteiktos pienākumus un ierobežojumus, Tirgotājam ir tiesības izmantot Prečzīmi Līgumā paredzētajam mērķim un saskaņā ar tā noteikumiem, lai iepazīstinātu ar Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs kā Tirgotāja sadarbības partneri un atvieglotu maksātāju piekļuvi Maksājumu videi.

6.4. Bez Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs iepriekšējas rakstveida atļaujas Tirgotājs nedrīkst nekādā veidā mainīt Prečzīmi (tostarp mainīt burtveidolu, pievienot vai noņemt dizaina elementus, tekstu, mainīt krāsas utt.).

6.5. Izmantojot Prečzīmi, Tirgotājam ir pienākums ievērot Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs kā Prečzīmes īpašnieka tiesības un intereses, tostarp Prečzīmes izmantošanas obligāto veidu un līdzekļus, kā arī atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu mazināt Prečzīmes vērtību vai kaitēt Prečzīmes vai uzņēmuma Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs reputācijai.

6.6. Tirgotājam ir aizliegts tieši vai netieši jebkurā tiesību sistēmā pieteikt reģistrēšanai Prečzīmi, uzņēmuma nosaukumu vai jebkāda simbola domēnu, kas ir identisks vai līdzīgs Prečzīmei un ir saistīts ar Tirgotāju vai personu, kas rīkojas Tirgotāja vārdā, vai palīdzēt trešām pusēm veikt iepriekšminēto reģistrāciju.

6.7. Tirgotājam ir aizliegts izsniegt Prečzīmes apakšlicenci vai jebkādā veidā un apjomā nodot tiesības izmantot Prečzīmi un Prečzīmes dokumentus trešai pusei.

6.8. Ja Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs Līguma darbības laikā jebkādā veidā maina Prečzīmi (tostarp dizainu, vārdisko daļu), Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs nosūta Tirgotājam dokumentāciju par jauno Prečzīmi, un Tirgotājs apņemas desmit (10) darba dienu laikā nomainīt veco Prečzīmi ar jauno.

6.9. Ja Tirgotājs pārkāpj kādu Vispārīgo noteikumu 6. punkta apakšpunktos paredzēto pienākumu, Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības pieprasīt, lai Tirgotājs nekavējoties izbeidz pārkāpumu un novērš to. Ja Tirgotājs pārkāpj kādu Vispārīgo noteikumu 6.7. punktā paredzēto pienākumu, Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības pieprasīt, lai reģistrētā Prečzīme un/vai domēns bez maksas tiktu pārreģistrēts tā vārdā. Tirgotājs apņemas novērst jebkuru pārkāpumu (tostarp izpildīt iepriekšējā teikumā paredzēto pienākumu) piecu (5) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs.

6.10. Tirgotājs apņemas nekavējoties informēt Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs par trešo pušu prasībām pret Tirgotāju par to, kā Tirgotājs izmanto Prečzīmi, kā arī par trešo pušu izdarītiem Prečzīmes tiesību pārkāpumiem, par kuriem jebkādā veidā ir uzzinājis Tirgotājs.

6.11. Tirgotājs apņemas dzēst no savām tīmekļa vietnēm (tostarp šīs Tīmekļa vietnes) Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja Prečzīmi un visas atsauces uz Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāju un līdz kalendārajai dienai, kas ir pēc dienas, kad beidzas Līguma termiņš, nosūtīt atpakaļ Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs visu Prečzīmes dokumentāciju.

6.12. Parakstot Līgumu Omniva Pakalpojumu sniedzēja vārdā, Omniva apliecina, ka šī Vispārējo noteikumu 6. nodaļa ir saistoša uzņēmumam Omniva. 

 1. PUŠU VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

7.1. Puses apņemas:

7.1.1. pielikt saprātīgas pūles, lai savstarpēji sadarbotos, ciktāl tas ir nepieciešams Līguma saistību izpildei;

7.1.2. nekavējoties informēt otru Pusi par jebkuru būtisku apstākli vai šķērsli, kas ir saistīts ar Līguma izpildi, tostarp pašreizēju vai iespējamu šķērsli, kas liedz Pusei pildīt līgumsaistības;

7.1.3. rīkoties attiecībā pret otru Pusi labā ticībā un pamatojoties uz saprātīguma principu, un izvairīties no jebkāda kaitējuma vai tā nodarīšanas otrai Pusei;

7.1.4. tiklīdz tas ir iespējams, paziņot otrai Pusei par jebkuriem apstākļiem, kas kaitē vai varētu kaitēt Pušu informācijas sistēmām vai Līguma izpildei, kā arī par apstākļiem, kas var būt nepieciešami Pušu tehnisko risinājumu un sistēmu drošai darbībai, uzturēšanai vai kļūdu novēršanai;

7.1.5. nekavējoties informēt otru Pusi pa e-pastu un, ja iespējams, arī pa tālruni par jebkuriem apstākļiem, kas kavē Darījumu izpildi. 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1. Lai sniegtu pakalpojumu un pildītu Līgumā noteiktās saistības, Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs apstrādā maksātāju personas datus.

8.2. Tirgotājs ir datu apstrādātājs, un Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs ir personas datu apstrādātājs.

8.3. Ņemot vērā to, ka katrs Maksātājs ir Tirgotāja klients, un Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs neveido klienta attiecības ar kādu Maksātāju, Tirgotāja pienākums ir nodrošināt piekrišanu vai jebkuru citu likumīgu pamatu attiecībā uz katru Maksātāju, pirms Maksātājs ieiet maksātāja maksājumu vidē, kas ļauj Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam apstrādāt Maksātāja personas datus par Pakalpojuma sniegšanu un izpildīt Līgumā paredzētās saistības. Parakstot Līgumu, Tirgotājs apstiprina, ka tam ir atbilstoša Maksātāja piekrišana vai cits likumīgs pamats Maksātāja personas datu apstrādei.

8.4. Ņemot vērā arī to, ka katrs Tirgotāja pārstāvis ir persona, kuru Tirgotājs ir izraudzījies sazinoties ar Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāju, Tirgotāja pienākums ir nodrošināt, ka katrs Tirgotāja pārstāvis ir piekritis vai tam ir kāds cits likumīgs pamats pirms tiek nodoti Tirgotāja pārstāvja personas dati Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam, kas Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam ļauj apstrādāt Tirgotāja pārstāvja personas datus par pakalpojuma sniegšanu un Līguma saistību izpildi. Parakstot Līgumu, Tirgotājs apstiprina, ka tam ir Tirdzniecības pārstāvja piekrišana vai cita juridiskais pamats Tirgotāja pārstāvja personas datu apstrādei.

8.5. Tirgotājs garantē un apliecina, ka tam ir zināms, ka Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājam noslēdz Līgumu un sniedz pakalpojumu Tirgotājam un pilda citus no Līguma izrietošos pienākumus, pamatojoties uz Tirgotāja sniegtajiem apliecinājumiem, kas ir minēti Vispārīgo noteikumu 8.3 un 8.4 punktā.

8.6. Maksātāja personas dati, ko apstrādā Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs, var saturēt, starp citiem, arī šādus personas datus: vārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, pases datus, informāciju par maksājumu karti, norēķinu konta informāciju, atrašanās vietas iestatījumus.

8.7. Tirgotāja pārstāvja personas dati, kurus apstrādā Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs, citu starpā, var ietvert šādus Personas datus: vārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, pases datus, atrašanās vietas iestatījumus.

8.8. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs:

8.8.1. personas datus apstrādā tikai Līgumā norādītajiem mērķiem (tostarp Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem). Šādiem mērķiem apstrāde uzskatāma par Tirgotāja dokumentētajiem norādījumiem par personas datu apstrādi;

8.8.2. saglabā personas datus konfidenciālus un publicē un pārsūta personas datus tikai Vispārējos noteikumos un nosacījumos norādītajām personām. Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam ir tiesības publicēt un pārsūtīt personas datus Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja darbiniekiem, kas pieder vienai un tai pašai Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja grupai, kredītiestādēm un maksājumu iestādēm, kas ir Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja sadarbības partneri norēķinu pakalpojumu nodrošināšanai, papildu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz Maksātāja pieprasītos papildu pakalpojumus, Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja juridiskajiem konsultantiem un revidentam, Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja uzraudzības iestādei. Attiecībā uz minētajām personām konfidencialitātes prasība tiek piemērota saskaņā ar likumu vai to piemēro Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs;

8.8.3. veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar Vispārējās regulas 32. pantu;

8.8.4. ievēro Vispārējās regulas 28. panta 2. un 4. punktā izklāstītos nosacījumus cita pakalpojuma nodrošinātāja iesaistīšanai. Parakstot Līgumu, Tirgotājs atļauj Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam iesaistīt citu nodrošinātāju, kas nepieciešams papildu pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanai;

8.8.5. palīdz Tirgotājam, cik vien iespējams, saprātīgi reaģēt uz Maksātāja un / vai Tirgotāja pārstāvja pieprasījumiem, kas uzskaitīti Vispārējās regulas III nodaļā;

8.8.6. cik vien iespējams, palīdz tirgotājam izpildīt Vispārējās regulas 32. līdz 36. pantā noteiktos pienākumus;

8.8.7. glabā personas datus tik ilgi, kamēr Personas datu uzglabāšana ir nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, Līguma izpildei, pretenzijas iesniegšanai vai atbildes sniegšanai uz iesniegto pretenziju saskaņā ar Līgumu, un, lai ievērotu tiesību aktos norādītās saistības. Pēc uzglabāšanas perioda beigām Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs dzēš attiecīgos personas datus;

8.8.8. sniedz Tirgotājam informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību Vispārējās regulas 28. pantā noteiktajām saistībām;

8.8.9. atļauj Tirgotājam vai Tirgotāja pilnvarotajam revidentam veikt personas datu apstrādes auditu un pārbaudes tādā veidā un tādā mērā, lai neuzliktu nepamatotu slogu Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājam, kas nedrīkst pārkāpt citu personu tiesības attiecībā uz viņu personīgo datu aizsardzību, kā arī neatklāj Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātāja uzņēmējdarbības noslēpumus.

8.9. Tirgotājam ir šādas tiesības un pienākumi saistībā ar personas datiem:

8.9.1. tiesības noteikt personas datu apstrādes mērķus un naudas līdzekļus;

8.9.2. pienākums ieviest atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību;

8.9.3. pienākums atrisināt iesniegtos pieprasījumus attiecībā uz personas datiem, ņemot vērā Vispārīgo noteikumu 8.8.5. punkta noteikumus.

8.10. Vienīgi Tirgotājs ir atbildīgs par Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs atbrīvošanu no atbildības par jebkādām iespējamām prasībām, ja tās ir radušās saistībā ar to, ka Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs apstrādā tādu maksātāju personas datus, kuri nav devuši piekrišanu minētajai apstrādei vai ir atsaukuši savu piekrišanu. Tirgotājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs visus zaudējumus, kas tam ir radušies saistībā ar iepriekšminētajām prasībām.

8.11. Puses apņemas, izpildot Līgumu, ievērot prasības, kas izriet no Igaunijā spēkā esošajiem tiesību aktiem (ieskaitot Vispārējo regulu) par personas datu apstrādi.

 1. PIENĀKUMS SAGLABĀT INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTI

9.1. Pusēm ir pienākums visā Līguma darbības laikā un nenoteiktu laiku pēc tā termiņa beigām saglabāt otras Puses Konfidenciālo informāciju. Konfidenciālā informācija ir jebkura informācija, kas attiecas uz Darījumu, komerciāla un tehniska informācija (tostarp par finansiālo un ekonomisko stāvokli, darbības plāniem, cenu veidošanu un citiem aspektiem), kas ir saistīta ar kādu no Pusēm un kuru Puse tieši vai netieši, mutvārdos vai rakstveidā, vai kādā citā veidā pirms vai pēc Līguma parakstīšanas ir saņēmusi no otras Puses saistībā ar Līguma izpildi un kas nav publiski pieejama, un ko var pamatoti uzskatīt par tādu, kuras konfidencialitāti būtu ieinteresēta saglabāt otra Puse.

9.2. Puses apņemas nodrošināt, ka:

9.2.1. tās izmanto Konfidenciālo informāciju tikai saistībā ar to savu pienākumu izpildi, kas izriet no Līguma. Konfidenciālās informācijas izmantošana jebkādiem citiem nolūkiem var notikt tikai ar otras Puses iepriekšēju rakstveida piekrišanu;

9.2.2. tās paturēs Konfidenciālo informāciju noslēpumā un nekādā veidā neizpaudīs to trešām pusēm vai sabiedrībai bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas;

9.2.3. tās veiks visus saprātīgos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu Konfidenciālās informācijas izpaušanu trešai pusei vai sabiedrībai savas darbības vai bezdarbības dēļ;

9.3. Puses var izpaust Konfidenciālo informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, ja izpaušanas pienākums izriet no tiesību aktiem. Ja Pusei saskaņa ar tiesību aktiem ir pienākums izpaust Konfidenciālu informāciju, tā, ja iespējams, apņemas saprātīgā laikā pēc šādas informācijas izpaušanas rakstveidā paziņot otrai Pusei par attiecīgo informācijas publiskošanas pienākumu un izpaužamās informācijas apjomu un vienmēr izpaust attiecīgo informāciju minimāli nepieciešamajā apjomā un, ja iespējams, vispārinātā formā, izdarot norādi „konfidentsiaalne” („Konfidenciāli”).

9.4. Šajā Līgumā Konfidenciālās informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz „trešām pusēm” un šīs personas nav a) Pušu darbinieki un citas ar Līguma izpildi saistītas personas ar nosacījumu, ka Konfidenciālā informācija tiek izpausta tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams Līguma izpildei un Puses nodrošina, ka minētās personas saglabā Konfidenciālo informāciju; un b) Pušu revidenti, juridiskie konsultanti un bankas, kam ir saistošs Konfidencialitātes pienākums.

9.5. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru, ja Konfidenciālā informācija tiek vai varētu būt nodota personai, kurai nav uz to tiesību. Šā punkta noteikumi nekādā veidā neierobežo atbildību par Līguma pārkāpumu.

9.6. Līgums un tā noteikumi ir Konfidenciāli un saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 9. punktu uzskatāmi par Konfidenciālu informāciju. 

 1. PUŠU ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

10.1. Puses ir atbildīgas par uzņemto saistību neievērošanu vai pienācīgu neizpildi Līgumā un Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

10.2. Tirgotājs izpilda visus maksātāju iesniegtos atpakaļ atdošanas pieprasījumus un ir pilnībā un vienpersoniski atbildīgs par visiem iespējamiem prasījumiem saistībā ar Darījuma summas samaksu.

10.3. Uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs un Tirgotājam nav un nerodas nekādas saistības pret maksātājiem, tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz preču defektiem un neatbilstīgu piegādi. Saņemot attiecīgu prasību no maksātāja, Omniva Checkout pakalpojumu nodrošinātājs to nekavējoties pārsūta izpildei Tirgotājam. Tirgotājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs visus izdevumus un zaudējumus, kas tam ir radušies saistībā ar izdevumiem, kuri izriet no maksātāju iespējamām prasībām.

10.4. Tirgotājs uzņemas atbildību par kredītrisku, t. i., atbildību par gadījumiem, kad maksātājs nesamaksā nepieciešamo Darījuma summu, vai jāmaksā kompensācijas, vai jāveic maksājumi maksātājam saistībā ar Darījuma summas samaksu vai atteikšanos to samaksāt.

10.5. Tirgotājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs visus izdevumus, kas tam ir radušies saistībā ar maksātāju atmaksas pieprasījumiem, tostarp ar jebkuriem strīdiem vai nesaskaņām starp Tirgotāju un maksātāju (tā dēvētā maksājumu atmaksa).

10.6. Tirgotāja atbildība saistībā ar krāpšanu ar Kredītkartēm tiek izslēgta attiecībā uz Darījumiem, par kuriem Tirgotājs ir izteicis vēlmi uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ieviest 3-D Secure funkcionalitāti, un Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs uzņemas pilnu atbildību par izdevumiem un prasībām, kas izriet no minētajiem Darījumiem.

10.7. Tirgotājam nav tiesību celt jebkādas prasības pret Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs par zaudējumu atlīdzināšanu vai citus prasījumus saistībā ar kļūdainu Darījuma rīkojumu un tādējādi arī par to, ka maksātājs ir samaksājis nepareizu Darījuma summu.

10.8. Puses vienojas, ka uzņēmums Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir atbildīgs vienīgi par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem.

10.9. Līguma pārkāpums ir attaisnojams, un Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šo līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās ir pārkāpušas Līgumu nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara ir jebkurš apstāklis, ko Puses nav varējušas kontrolēt un kuru vai kura sekas Līguma slēgšanas brīdī Puses nevarēja saprātīgi paredzēt, ņemt vērā, pārvarēt vai izvairīties no tām. Cita starpā nepārvarama vara iekļauj kredītiestādes pieļautos naudas summu pārskaitīšanas kavējumus. Ja nepārvaramas varas ietekme ir īslaicīga, saistības neizpilde ir attaisnojama tikai tik ilgi, kamēr nepārvaramā vara kavē to izpildīt. Pusei, kura nepilda saistību nepārvaramas varas dēļ, ir pienākums nekavējoties paziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem.

10.10. Ja tiek aizkavēta no Līguma izrietošas monetārās saistības izpilde, Pusei, kura ir tiesīga saņemt maksājumu, ir tiesības pieprasīt otrai Pusei nokavējuma procentus nulle komats nulle piecu procentu (0,05%) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma kalendāro dienu no pārkāpuma brīža līdz laikā nesamaksātās summas pilnīgai samaksai. 

 1. PAZIŅOJUMI

11.1. Ja Līgumā nav noteikts citādi, sarakste starp Pusēm notiek, izmantojot Līgumā minēto kontaktinformāciju un adresējot to norādītajai Kontaktpersonai.

11.2. Paziņojumus nosūta rakstveidā reproducējamā formā vai rakstveidā. Ja Līgumā ir paredzēta paziņojuma rakstveida forma, paziņojums ir jānosūta rakstveidā.

11.3. Visus paziņojumus saistībā ar Līgumu nosūta ar kurjerpastu, parasto pastu vai pa e-pastu angļu valodā. Ar kurjerpastu nosūtītu paziņojumu uzskata par nosūtītu tad, kad tas ir piegādāts adresātam. Pa pastu nosūtītu paziņojumu uzskata par nosūtītu tad, kad pēc paziņojuma nodošanas pasta nodaļā ir pagājušas trīs (3) Darba dienas. Pa e-pastu sniegtu paziņojumu uzskata par nosūtītu nākamajā darba dienā.

11.4. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par jebkādām izmaiņām attiecībā uz Līgumā norādītajām Kontaktpersonām vai kontaktinformāciju.

 1. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā tā 1.5.1. punktā norādītajā datumā un ir spēkā līdz Līguma 1.5.2. punktā norādītajam datumam.

12.2. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties rakstveidā, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi. Puse, kura saņem no otras Puses priekšlikumu grozīt vai papildināt Līgumu, apņemas rakstveidā atbildēt desmit (10) darba dienu laikā no priekšlikuma saņemšanas. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad attiecīgu vienošanos ir parakstījuši Pušu atbilstīgi pilnvaroti pārstāvji.

12.3. Uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, Vispārīgos noteikumus, Cenrādi un/vai Tehniskās vadlīnijas („grozāmais dokuments”) vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms grozījuma stāšanās spēkā, paziņojot par izmaiņām Tirgotāja Kontaktpersonai rakstveidā reproducējamā formā. Ja Tirgotājs nepiekrīt grozāmā dokumenta grozījumiem, Tirgotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā informējot par to uzņēmumu Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir paziņojis Tirgotājam par grozāmā dokumenta grozījumiem. Ja Tirgotājs nav atcēlis Līgumu minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Tirgotājs ir pilnībā akceptējis grozāmā dokumenta grozījumus.

12.4. Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar parasto kārtību, vismaz divus (2) mēnešus iepriekš paziņojot otrai Pusei par vēlmi to darīt.

12.5. Pusēm ir tiesības atcelt Līgumu ārkārtas apstākļu dēļ, pamatojoties uz Saistību tiesību likumā un šajā Vispārīgo noteikumu iedaļā paredzētajiem iemesliem. Uzņēmumam Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir tiesības atcelt Līgumu ārkārtas apstākļu dēļ, iepriekš par to nebrīdinot, ja cita starpā 1) Tirgotājs ir sniedzis Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs nepareizus datus un/vai informāciju; vai 2) Tirgotājs maina tīmekļa vietnes domēna adresi; vai 3) Tirgotājs nodod Tīmekļa vietni izmantošanai trešai pusei neatkarīgi no šādas nodošanas juridiskā pamata un veida.

 1. PUŠU DARBĪBAS, BEIDZOTIES LĪGUMA TERMIŅAM

13.1. Līguma atcelšanas vai termiņa izbeigšanās gadījumā neatkarīgi no pamata Puses rīkojas, kā paredzēts Vispārīgo noteikumu 13. punktā.

13.2. Beidzoties Līguma termiņam, paliek spēkā tie Līguma noteikumi, kas pēc savas būtības nosaka Pušu tiesības un pienākumus pēc Līguma termiņa beigām vai izbeigšanas. Tas cita starpā attiecas uz Līguma noteikumiem, kas reglamentē Pušu maksājumu saistības, kuras izriet no darbībām un Darījumiem pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Pušu pienākumu saglabāt konfidenciālo informāciju, Pušu atbildību, strīdu atrisināšanu starp Pusēm, kā arī šā Līguma 13. punktā paredzētās tiesības un pienākumus.

13.3. Izbeidzot Līgumu, Puses var sīkāk vienoties par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, tostarp Pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību pēc Līguma termiņa izbeigšanās.

 1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

14.1. Uzņēmums Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir izskaidrojis Tirgotājam un, parakstot Līgumu, Tirgotājs ir piekritis, ka, pamatojoties uz to, ka Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs ir iekļauts to personu sarakstā, kam ir spēkā esoša maksājumu iestādes licence, Igaunijas finanšu uzraudzības iestādei ir tiesības pārraudzīt Omniva checkout pakalpojuma nodrošinātājs darbību un visu līgumslēdzēju pušu darbību, kas ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.

14.2. Līgums iekļauj visas Pušu vienošanās attiecībā uz tā priekšmetu un no spēkā stāšanās brīža aizstāj visas iepriekšējās mutvārdu un rakstveida vienošanās starp Pusēm attiecībā uz šo Līgumu.

14.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem izrādās daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu vai visa Līguma spēkā esamību, ja vien konkrētā noteikuma spēkā neesamības rezultātā Puses nezaudē interesi pildīt Līgumu vai spēkā neesošais noteikums nerada tādas būtiskas izmaiņas, ka pārējo noteikumu turpmākā spēkā esamība būtu acīmredzami nepamatota. Šādā gadījumā Puses apņemas kopīgi rīkoties, lai aizstātu spēkā neesošo Līguma noteikumu ar tādu spēkā esošu noteikumu, kas atbilst Līgumam piemērojamajiem tiesību aktiem un pēc iespējas labāk atbilst Pušu sākotnējam nodomam.

14.4. Līguma Pielikumi ir tā neatņemama daļa. Pielikumu noteikumus piemēro tad, ja pastāv pretruna starp Līgumu un tā pielikumiem.

14.5. Ja Līgumā nav norādīts citādi, neviena Puse nevar bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas cedēt vai atkārtoti piešķirt trešām pusēm no Līguma izrietošās tiesības un pienākumus, vai veikt darbības, kuru rezultātā tiesības vai pienākumi varētu tikt nodoti, pamatojoties uz tiesību aktiem (tostarp uzņēmuma nodošanas laikā).

14.6. Līgums un tā noteikumi ir konfidenciāli, un Pusēm nav tiesību atklāt šā Līguma saturu bez otras Puses rakstveida piekrišanas. Tomēr iepriekš minētais neietekmē Pušu tiesības izpaust tādu konfidenciālo informāciju, kas ir jāizpauž saskaņā ar tiesību aktiem, nedz arī tiesības izpaust konfidenciālo informāciju kredītiestādēm un finanšu iestādēm, revidentiem, advokātiem un citiem profesionāliem konsultantiem, kam ir saistošs konfidencialitātes ievērošanas pienākums.

14.7. Šim Līgumam piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.

14.8. Visus strīdus, kas izriet no šā Līguma vai ir ar to saistīti, Puses apņemas mēģināt atrisināt sarunu ceļā. Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt sarunu ceļā, izšķir Harju apriņķa tiesa.